Игра – Изтрий кода в листовката на опаковката и спечели награда

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА С НАГРАДИ

Организатор на ИГРАТА с награди е „Трейдон БГ” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205933493

 /Дружеството/ е със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Александър Малинов 87, телефони за връзка  Моб. тел.: +359 888 118 040 ,E-mail: office@vapepro.bg, уебсайт www.vapepro.bg. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА С НАГРАДИ – продължителността на играта е 8 седмици. Периодът, в който се провежда Играта, е от 11.04.2022г. до 05.06.2022г.

  1. Описание на Играта и механизъм на участие

Участник е всеки клиент закупил промоционален продукт Vapepro с новия дизайн Air Flow

Механика – при покупка на промо продука Vapepro Air Flow, в листовката на опаковката, клиентът закупил продукта ще намери скреч поле или код. След изтриването му има 8 символен уникален код . За участие в томболата клиентът трябва да регистрира своя уникален кода в уебсайта vapepro.eu/promo. Клиентът е задължен да пази талончето до края на играта, в противен случай участието му няма да се счита за легитимно.

  1. Участници в Играта

3.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”). С факта на регистрацията си за играта всеки Участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на играта.

3.2. Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което е направило валидна регистрация в сайта на играта.

3.3. За да участва в Играта всеки Участник трябва да предостави данни за контакт, включващи име, адрес на електронна поща (e-mail), телефон за връзка, като с факта на регистрацията ще се счита, че Участникът дава своето съгласие тези данни да бъдат използвани от Организатора на играта.

3.4. Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство на ЕС. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.

3.5. Служители на и свързани лица с „Трейдон БГ” ООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.

  1. Територия

Играта се провежда на територията на Република България

  1. Награди

Наградите, които ще се раздават са в следните 3 категории

1 голяма награда – iphone 13 pro

10 средни награди – електрически тротинетки Xiaomi

100 малки награди – wireless слушалки Philips TAH5205WT

  1. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на наградите за паричната им равностойност и/или други изгоди

  1. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата www.vapepro.eu, в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

  1. Съдебни спорове

Всеки спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните съдилища в Република България, съгласно българското законодателство.

  1. Отгoворност

6.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

6.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

6.3. Организаторът не отговаря:  в случай че Награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и  при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.

6.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.

6.5. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни и Организаторът не носи каквато и да било отговорност спрямо участник с невалидна регистрация.

6.6. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите Участници и действителното раздаване на Наградите.

6.7. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес www.vapepro.eu/igra

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.vapepr.bg. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет.

  1. Официални правила

 

С регистрацията и участието си в Играта, Участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат изтеглени на два етапа по време на промо активността

 1 етап – Ще бъдат изтеглени 50 броя слушалки Philips и 5 броя тротинетки. Тегленето ще се състои на 12.05.2022 г.

 2 етап – Ще бъдат изтеглени 50 броя слушалки Philips, 5 броя тротинетки и 1 Iphone 13 Pro. Тегленето ще се състои на 07.06.2022 г.

Тегленето ще се извърши в присъствието на нотариус. Наградите ще се раздават до 45 дни след приключването на играта.

Играта приключи

Очаквайте списък с печелившите